Objednajte sa na skúšobnú jazdu

Vyhlásenie o spracúvaní osobných údajov

Obchodné meno: EGOVAN spol. s r.o.
Sídlo: Hviezdoslavova 17 071 01 Michalovce
IČO: 36210170
IČ DPH SK2020040836
Zápis v registri : Okresný súd Košice I, oddiel Sro, vložka č. 12444/V
Kontaktné údaje zodpovednej osoby:
E-mail: egovan@egovan.sk


Spoločnosť Egovan spol.s r.o. (ďalej len prevádzkovateľ) Vás na základe §19 Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, účinného od 25. mája 2018 informuje, že poskytnuté údaje v rozsahu titul, meno, priezvisko, rodné číslo, ulica, mesto, PSČ, mailová adresa a telefonický kontakt získané v súlade s §13 ods.1 písm. b) Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov budú spracovávané a uchovávané po dobu 10 rokov v informačnom systéme prevádzkovateľa, nakoľko uvedené osobné údaje sú nevyhnutné na plnenie uzavretých zmluvných vzťahov, v ktorých zákazník vystupuje ako jedna zo zmluvných strán. Prevádzkovateľ prehlasuje, že poskytnuté údaje budú využívané výlučne na účel, pre ktoré boli získané a nebudú využívané na marketingové aktivity spoločnosti.


Využitie Vašich osobných údajov na marketingové aktivity prevádzkovateľa za účelom ponuky tovarov a služieb, ich zdokonaľovania, za účelom prieskumu trhu, zisťovania spokojnosti zákazníkov a iné marketingové účely bude možné vždy len s Vašim dobrovoľným písomným súhlasom získaným v zmysle § 13 ods.1 písm. a) Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Udelený súhlas na spracovanie Vašich osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať.


Poskytnutie Vašich osobných údajov spoločnosti Porsche Slovakia, spol. s r.o. so sídlom Vajnorská 160, 831 04 Bratislava, IČO: 31 362 788 za účelom ponuky produktov a služieb, prieskumu trhu, zisťovanie spokojnosti zákazníkov a iné marketingové aktivity bude možné vždy len s Vašim dobrovoľným písomným súhlasom získaným v zmysle § 13 ods.1 písm. a) Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Udelený súhlas na spracovanie Vašich osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať.


Poskytnutie Vašich osobných údajov spoločnosti ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o. so sídlom Sabinovská 6, 821 02 Bratislava, IČO: 31347215 za účelom ponuky produktov a služieb značky ŠKODA, ich zdokonaľovania, prieskumu trhu, zisťovanie spokojnosti zákazníkov, a iné marketingové aktivity bude možné vždy len s Vašim dobrovoľným písomným súhlasom získaným v zmysle § 13 ods.1 písm. a) Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Udelený súhlas na spracovanie Vašich osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať.


Poskytnutie Vašich osobných údajov spoločnosti DOVE s r.o., so sídlom MOTOCENTRUM – areál 3052, 058 01 Poprad - východ, IČO: 36 465 224 za účelom ponuky produktov, prieskumu trhu, zisťovanie spokojnosti zákazníkov a iné marketingové aktivity bude možné vždy len s Vašim dobrovoľným písomným súhlasom získaným v zmysle § 13 ods.1 písm. a) Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Udelený súhlas na spracovanie Vašich osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať.


Spracúvanie osobných údajov v oblasti zisťovania spokojnosti zákazníkov a v oblasti marketingu môžu vykonávať sprostredkovatelia - spoločnosť Kantar Slovakia s.r.o., Prievozská 4D, 821 09 Bratislava, IČO 31406246, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Vložka č. 9908/B.


Zabezpečenie ochrany Vašich osobných údajov

Vaše osobné údaje spracovávame tak, aby bolo zamedzené možnému úniku a zneužitiu Vašich osobných údajov tretími osobami. K osobným údajom má prístup prevádzkovateľ, jeho zamestnanci a môžu mať tiež aj zmluvní sprostredkovatelia, poskytovatelia IT služieb, audítori, finančná kontrola, súdy, úrady činné v trestnom konaní. Napríklad môže ísť o externé spoločnosti spravujúce naše systémy, či iné služby zabezpečujúce riadny chod spoločnosti a spracúvanie osobných údajov. S uvedenými sprostredkovateľmi máme uzatvorenú zmluvu o spracúvaní osobných údajov a tiež sú viazaní dodržiavaním striktných pravidiel na ochranu osobných údajov, vrátane dodržiavania mlčanlivosti tak, aby bol dodržaný čo najvyšší štandard právnej ochrany zodpovedajúci požiadavkám platných právnych predpisov v Slovenskej republike. Naša webová stránka používa súbory cookie. Tieto súbory používame na zhromažďovanie štatistických informácií o návštevníkoch, zapamätanie si používateľských nastavení, pre lepšie prispôsobenie reklám záujmom návštevníkov stránky a pre nevyhnutnú funkcionalitu webstránky. Okrem sprostredkovateľov, môžeme Vaše osobné údaje poskytnúť aj iným orgánom na základe rozhodnutia súdu alebo iných štátnych orgánov, ktoré sú oprávnené požadovať ich zverejnenie alebo sprístupnenie. Zverejnenie a sprístupnenie Vašich údajov týmto orgánom poskytujeme len na základe rozhodnutia daného orgánu. Vaše osobné údaje neposielame a nezdieľame s osobami tretích krajín.


Aké sú Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov?

Riadne spracúvanie a ochrana Vašich osobných údajov je pre Prevádzkovateľa prioritou. Pri spracúvaní osobných údajov môžete uplatniť nasledujúce práva:

 • Informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov:

Informácie zahŕňajú hlavne: identifikáciu a kontaktné údaje prevádzkovateľa a zodpovednej osoby, účely spracúvania, kategórie osobných údajov, kategórie príjemcov, informácie o prenose do tretích krajín a zárukách v prípade prenosu osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie, dobe uchovávania, výpočet Vašich práv, možnosť obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov, zdroj spracovávaných osobných údajov, informácie o tom, či a ako dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu.

 • Právo na prístup k osobným údajom:

Máte právo na potvrdenie toho, či osobné údaje sú alebo nie sú spracúvané a ak áno, máte právo získať prístup k informáciám v zmysle predchádzajúceho bodu. Na základe osobitnej žiadosti máte právo na poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov.

 • Právo na opravu:

Ak zistíte, že spracúvame Vaše neaktuálne alebo nepresné osobné údaje, prosím informujte nás o tom a zabezpečíme ich opravu.

 • Právo na výmaz:

Za určitých právom stanovených okolností sme povinní Vaše osobné údaje na váš pokyn vymazať. Každá takáto žiadosť však podlieha individuálnemu hodnoteniu, pretože aj Prevádzkovateľ môže mať povinnosť alebo oprávnený záujem ponechať si osobné údaje.

 • Právo na obmedzenie spracovania:

Za určitých právom stanovených situácií máte právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov.

 • Právo na prenositeľnosť údajov:

Po splnení právom predpokladaných podmienok nás môžete požiadať, aby sme poskytli Vaše osobné údaje inému prevádzkovateľovi. Vaše osobné údaje potom v zodpovedajúcom formáte poskytneme Vami určenému subjektu, ak nám v tom nebudú brániť žiadne zákonné alebo iné významné technické prekážky.

 • Právo namietať:

Máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu. Ak namietate proti spracúvaniu na účely priameho marketingu Vaše osobné údaje prestaneme na tento účel bezodkladne využívať.

 • Právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov:

S Vaším podnetom alebo sťažnosťou ohľadom spracúvania osobných údajov sa môžete kedykoľvek obrátiť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom na adrese Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktorý ste nám dali, môžete kedykoľvek odvolať a to iba v písomnej podobe, aby sme mali o vašom odvolaní riadny záznam. Odvolanie nezabudnite podpísať. Súhlas môžete odvolať:

 • zaslaním oznámenia na email egovan@egovan.sk;
 • listom zaslaným na korešpondenčnú adresu Egovan, spol. s r.o., Hviezdoslavova 17, 071 01 Michalovce 
 • písomným vyhlásením podaným na prevádzke Egovan spol.s r.o.